top of page
검색

Language spoken at the hotel_(호텔에서 쓰이는 말)📢English / Korean / Thai


I want to check in / ฉันต้องการเช็คอิน

Chan ddong ggan check in


체크인을 하려고 합니다. / ฉันต้องการเช็คอิน

찬 똥깐 체크인

 

I want to check out / ฉันต้องการเช็คเอาท์

Chan ddong ggan check out


체크 아웃을 원합니다. / ฉันต้องการเช็คเอาท์

찬 똥깐 첵 아우

 

please have a bellboy carry my baggage up to my room

ได้โปรดเด็กยกกระเป๋าขึ้นไปที่ห้องของฉัน

Dị̂ pord dĕk yk krapěā k̄hụ̂n pị thī̀ h̄̂xng k̄hxng c̄hạn


벨보이에게 제 짐을 방까지 옮겨 달라고 해주세요. ได้โปรดเด็กยกกระเป๋าขึ้นไปที่ห้องของฉัน

다이 프롯 댁 욧 크라빠오 크릉 빠이띠 헝 컹 찬

 

Please keep my baggae till this evening

โปรดเก็บกระเป๋าของฉันไว้จนถึงค่ำนี้

Pord kĕb krapěā k̄hxng c̄hạn wị̂ cnt̄hụng kh̀ả nī̂


오늘 밤까지 제짐을 보관해 주십시오 โปรดเก็บกระเป๋าของฉันไว้จนถึงค่ำนี้

프롯 껩 크라빠오 헝 찬 와이 쫀 킁 캄리

 

the key please, room903 / กรุณาให้กุญแจห้องฉัน 903

Kruṇā h̄ı̂ kuỵcæ h̄̂xng c̄hạn 903


903호 방 열쇠 주세요 / กรุณาให้กุญแจห้องฉัน 903

가루나 하이 훈쨋 헝찬 까오 러이 쌈

 

Where is the dining room? / ห้องรับประทานอาหารอยู่ที่ไหน

H̄̂xng rạbprathān xāh̄ār xyū̀ thī̀h̄ịn


식당은 어디에 있습니까? / ห้องรับประทานอาหารอยู่ที่ไหน

헝 롭 쁘라탄 아한 유티나이?

 

Where is the swimming pool? / สระว่ายน้ำอยู่ที่ไหน

S̄ra ẁāy n̂ả xyū̀ thī̀h̄ịn


수영장이 어디에 있어요? / สระว่ายน้ำอยู่ที่ไหน

쌈 와이남 유 티나이?


조회수 6회댓글 0개

최근 게시물

전체 보기

Comments


bottom of page