top of page
검색

Language used in restaurants_(식당에서 쓰이는 언어)📢English / Korean / Thai


Please give me a menu / กรุณาให้เมนูฉัน

Kruṇā h̄ı̂ menū c̄hạn


메뉴판 주세요 / กรุณาให้เมนูฉัน

가루나 하이메누 찬

 

Please give me this / กรุณาให้สิ่งนี้กับฉัน

Kruṇā h̄ı̂ s̄ìng nī̂ kạb c̄hạn


이거로 주세요 / กรุณาให้สิ่งนี้กับฉัน

까루나 하이 시 니 껍 찬

 

Please give me cool water / กรุณาให้น้ำเย็นแก่ฉัน

Kruṇā h̄ı̂ n̂ả yĕn kæ̀ c̄hạn


시원한 물 주세요 / กรุณาให้น้ำเย็นแก่ฉัน

까루나 하이남 옌 께 찬

 

Cool coke please / กรุณาโค้กเย็น

Kruṇā khôk yĕn


시원한 콜라 주세요 / กรุณาโค้กเย็น

까루나 콕 옌

 

Please come with ice / กรุณามาด้วยน้ำแข็ง

Kruṇā mā d̂wy n̂ảk̄hæ̆ng


얼음도 함께 주세요 / กรุณามาด้วยน้ำแข็ง

가루나 마 두어이 남캥

 

What food is delicious? / อาหารอะไรอร่อย?

Xāh̄ār xarị xr̀xy?


어떤 음식이 맛있나요? / อาหารอะไรอร่อย?

아한 아라이 아로이?

 

I ate it deliciously / ฉันกินมันโอชะ

C̄hạn kin mạn xocha


맛있게 잘 먹었습니다. / ฉันกินมันโอชะ

찬 낀 만오 차

 

Do not put coriander in food / อย่าใส่ผักชีในอาหาร

Xỳā s̄ı̀ p̄hạkchī nı xāh̄ār


고수를 음식에 넣지 마세요 / อย่าใส่ผักชีในอาหาร

야 싸이 팍치 메이 메이 아한


조회수 3회댓글 0개

최근 게시물

전체 보기

Comments


bottom of page